info@tangopilgrim.com | +66 954789624

Tag: ดนตรีไทย

ดนตรีไทย

วงดนตรีไทย มีวงอะไรบ้าง

ไม่ใช่แค่ต่างประเทศเท่านั้นที่มีเครื่องดนดี ประเทศไทยของเรา เรื่องของดนตรีไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก วงดนตรีไทยสามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ต่างชาติจดจำ และกันมาสนใจประเทศไทยมากขึ้น โดยดนตรีไทย เป็นศิลปะแขนงหนึ่งของไทย ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศต่าง ๆ เช่น อินเดีย, จีน, มาเลเซีย และอื่น ๆ เครื่องดนตรีมี 4 ประเภท ดีด สี ตี เป่า โดยวงดนตรีไทยก็จะแบ่งย่อยประเภทได้ออกเป็นสามประเภทคือ วงเครื่องสาย...