info@tangopilgrim.com | +66 954789624

Tag: ขายพวงหรีดพัดลม

ขายพวงหรีดพัดลม : วัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศไทย

เรื่องของพวงหรีด ที่เรามักจะเห็นในงานอวมงคลของประเทศไทยเรา เป็นการรับเอาวัฒนธรรมมาจากแถบตะวันตกมาปรับใช้ในประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว โดยในแถบตะวันตกนิยมใช้พวงหรีดทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล เช่น ใช้แขวนประดับหน้าประตูบ้านในวันคริสต์มาส ส่วนในงานศพ นิยมใช้วางประดับที่หลุมศพหรือโรงศพนั่นเอง แต่ว่าถ้าหากพูดถึงวิวัฒนาการของพวงหรีดในบ้านเรานั้น เมื่อมีการรับวัฒนธรรมนี้มาปรับใช้ บ้านเราก็นิยมใช้กันเฉพาะในงานอวมงคลเท่านั้น อาจสันนิษฐานได้ว่า เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นิยมนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งตามคติของศาสนาพุทธแล้ว จะไม่มีการเฉลิมฉลองในลักษณะเดียวกับศาสนาอื่น จึงทำให้คนไทยนิยมใช้พวงหรีดในงานอวมงคลนั่นเองนะครับ โดยลักษณะของพวงหรีดที่ใช้กันในประเทศไทย แต่เดิมจะเป็นลักษณะของการจัดดอกไม้สดเป็นลักษณะวงกลม คล้ายกับของวัฒนธรรมในต่างชาติเลย แต่ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของจุดประสงค์และงานที่นำพวงหรีดไปนั่นเองนะครับ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป วิวัฒนาการของพวงหรีดก็ได้เปลี่ยนไปในลักษณะของสิ่งของเครื่องใช้มากยิ่งขึ้น เช่น มีการขายพวงหรีดพัดลม...